استاندارد بین المللی روغن های عایق معدنی در نظارت و نگهداری تجهیزات الکتریکی

روغن های معدنی  تجهیزات الکتریکی در تولید, انتقال استفاده می شوند ودر استفاده از انرژی الکتریکی کاربرد دارند بنابراین مقدار روغن در سرویس، پهنه جهان, حدود صدها میلیون کیلوگرم می باشد. کنترل و نگهداری کیفیت روغن برای اطمینان از استعمال واقعی تجهیزات الکتریکی پر شده با روغن ضروری می باشد کد عملی برای این منظوربا منابع نیروی الکتریکی شرکت ها و صنایع نیرو در بسیاری کشورها تامین شده است بررسی  روی تجربه اخیر یک تغییر گسترده دردستورالعمل ها و معیارها را آشکار می کند.اگردتکت فسادیاآلودگی روغن از مقدارمعین و کمی تجاورکند حتماً چند افت وجود خواهد داشت. مسئله خطر نا بهنگام نقص وعیب نیز باید در نظر گرفته شود.

در حالی که توصیف خطر می تواند خیلی مشکل باشد. فلسفه اصلی این استاندارد این است که کاربران را براساس درک تعریف کیفیت روغن در دسترس آماده کند بنابراین آنها می توانند تصمیم های با اطلاعی روی بازرسی و تمرین های نگهداری انجام دهند روغن های معدنی غیر قابل استفاده به منابع شان محدود شده اند و باید در ذهن دستکاری شوند. فرض می شود که پساب روغن های معدنی استفاده شده کنترل شده باشند. اگر این کنترل صورت نگیردممکن است یک اثرمنفی روی محیط  داشته باشد به ویژه اگر روغن باترکیبات آلی آلوده همچون پلی کلروبای فنیل (PCB) آلوده شده باشد. راهنمائی آمده در این استاندارد عمدتاً برای به کارگیری بیس های رایج و عمده برای تهیه کدهای ویژه تر و کامل ترتوسط  کاربران کیفیت عملی میباشد. داوری مهندسی مجبور به اعمال جستحوی بهترین سازش بین نیازهای فنی و فاکتورهای اقتصادی خواهد بود رفرنسی نیزجهت آموزش بوسیله  سازندگان تجهیزات تهیه خواهد شد.

 

oli – [www.irantransformer.com]

دیدگاهتان را بنویسید