بهره برداری صحیح واصولی مطابق با دستورالعمل

بهره برداری صحیح واصولی مطابق با دستورالعمل

در هنگام کار ترانسفورماتور، هیچ عملی روی آن نباید انجام داد .اگر لازم است که تعمیراتی روی ترانس انجام گیرد،حتماً باید قبلاً آن را بی برق نموده ودستورالعمل ایمنی مربوطه را رعایت نمود. هنگامی که آلارم یا تریپی دراتاق فرمان ظاهر می شود،اپراتور باید به سراغ تجهیزات مربوطه ودستگاههای حفاظتی آنها برود.بسته به علت بروز آلارم یا تریپ اپراتور تصمیم می گیرد که قدم بعدی چه باشد .مثلاً ترانس را بی برق کند ، یا بار را کاهش دهد یا ترانس موازی را به مدار بیاورد.در حالتی که ((الارم رله بوخهولتز)) بدون((آلارم پایین بودن سطح روغن)) ظاهر شود، همانند ((تریپ هایی )) که در اتاق فرمان به سبب رله بودن بوخهولتز، فشار شکن ورله ی حفاظتی OLTC ترانس ظاهر می شودوباید ترانس را بی برق نموده وتا پیدا شدن علت ورفع مشکل نباید آن را برق دار کرد تا ازبروز هر گونه آسیب احتمالی جلوگیری شود.اصولاً بعد از تریپ ترانسفورماتور با عملکرد یعنی در اثر اتصال کوتاه یا فالت ویا بصورت دستی جهت صدور اجازه کار ویا اجازه کار آزمایش برای بست مجدد ترانسفورماتور (در مدارقرارگرفتن) حتماً از بدون بار بودن آن مطمئن شویم یعنی تمام فیلدرهای خروجی آن باید قطع باشند .چرا که در صورتیکه ترانسفورماتور در زیر بار فرمان وصل بگیرد . موجب خواهد شد که جریان هجومی زیادی از سیم پیچها عبور کند که این جریان بسیار زیاد (چند برابر جریان نامی) موجب صدمه وآسیب جدی به ترانسفورماتور خواهد شد وتکرار چنین حوادثی موجب پیری زود رس عایقهای ترانسفورماتور ودر نهایت موجب سوختن ترانسفورماتور خواهد شد .

جدول نمونه آلارمها وشرح آلارمهای قسمت ۲۳۰ کیلو ولت ترانسفورماتور

۴

MAINTRANSFOR

WINDTEMP

ALARM

۳

MAINTRASFOR

BUCHHOLZ

ALARM

۲

DIFFRANTTIAL

PROTECTION

TRIP

۱*

PROTECTION

TRIP

۸

MAIN TRANSFOR

TAPCHANGER

CONTROL

SUPPLYFAILUER

۷

MAIN TRNSFOR

COOLING

FAILUER

۶

MAIN TRANSFOR

OIL LEVEL

LOW

۵

MAIN TRANSFOR

OIL TEMP

ALARM

۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹

۱۶

۱۱۰VD.C

INTERLOCKING

SUPPLYFALL

۱۵ ۱۴

۱۱۰VD.C

PROTECTION

SUPPLYFALL

۱۳

۱۱۰ VD.C

ISOLATORS

SUPPLYFALL

علایم :  آلارم وتریپ قسمت اولیه ۲۳۰کیلو ولت ترانس در ایستگاه KV 63/230

* (آلارم با تریپ همراه است).

قطع ترانسفورماتور یا آلارمهای ارسالی

۱) تریپ به وسیله حفاظت اصلی .

۲) تریپ به وسیله رله حفاظتی دیفرانسیل ترانس اصلی .

۳) آلارم مربوط به عملکرد رله حفاظتی ظاهر شده.

۴) آلارم بالا بودن دمای سیم پیچ ترانس اصلی .

۵)آلارم بالا بودن دمای روغن ترانس اصلی .

۶) آلارم پایین بودن سطح روغن ترانسفورماتور اصلی .

۷)آلارم اشکال در سیستم خنک کاری ترانس اصلی .

۸)آلارم اشکال در منبع تغذیه سیسیتم کنترل تپ چنجر ترانس اصلی .

۱۳) اشکال در منبع تغذیه ۱۱۰ ولت  DC مدارات سکسیونرها.

۱۴) اشکال در مبنع تغذیه DC 110 ولت سیستم حفاظت.

۱۵) اشکال در منبع تغذیه DC 110 ولت سیستم اینترلاک ها .

۱۷) تریپ ترانس در اثر بالا بودن فشار روغن ترانس.

۱۸) تریپ ترانس در اثر بالا بودن دمای روغن ترانس .

دیدگاهتان را بنویسید