حمل ترانسفورماتورهای قدرت

ترانسفورماتورهای قدرت بزرگ بعلت وزن و ابعاد بالای آن، بمنظور کاهش مشکلات حمل و نقل معمولا از کارخانه سازنده تا محل نصب بدون روغن حمل شده و متعلقات و قسمت های نظیر رادیاتورها، بوشیننگ ها و کنسرواتورها، تابلوهای کنترل سیستم خنک کننده و تپ چنحر نیز، بطور جداگانه به کارگاه حمل می گردند.

 

در حین حمل به منظور جلوگیری از جذب رطوبت سیم پیچ ها و قسمت های داخلی ترانسفورماتور تانک این ترانسفورماتورها در کارخانه تحت شرایطی ابتدا تا ۱ ترروکیوم سپس با گاز نیتروژن و یا هوای خشک در اضافه فشاری حدوداً برابر با ۰٫۲  اتمسفر پر می شود. که بعلت مثبت بودن فشار داخل تانک نسبت به اتمسفر امکان نفوذ رطوبت بداخل تانک به حداقل می رسد. به شرط مثبت نگهداشتن فشار گاز داخل تانک برای مدت محدودی نیز می توان ترانسفورماتور را بدون روغن در محل کارگاه یا انبار نگهداری نمود. ولی اگر این مدت طولانی تر از حد تعیین شده توسط سازنده باشد بایستی ترانسفورماتور بطور موقت از روغن پر شده و وسایل و متعلقات نیز بنحو مناسب انبار و نگهداری شوند. روش روغن زدن و نگهداری و مراقبت ترانسفورماتور در قسمتهای بعد شرح داده می شود.

 

استقرار تانک ترانسفورماتور:

تانک ترانسفورماتور بهتر است که بر روی فونداسیون خود و در محل دائمی استقرار یابد. بدین منظور بایستی هماهنگی های لازم جهت آماده نمودن فونداسیون قبلی از رسیدن ترانسفورماتور به کارگاه صورت پذیرد، در شرایط اضطراری و غیر عادی می توان یک محل موقت برای استقرار تانک ترانسفورماتور بوجود آورده، این محل باید دارای زیر سازی مناسب، سطح صاف و تراز بوده و از نظر تخلیه آب باران نیز تدابیر لازم در نظر گرفته شده باشد. از نظر جابجایی برای استقرار در محل مناسب دائمی باشد. در این حالت بین ترانسفورماتور و زمین باید الوار مناسب قرار داد.

کنترل و مراقبت های لازم در مرحله رسیدن ترانسفورماتور به کارگاه

در موقع رسیدن ترانسفورماتور به کارگاه و استقرار در محل دائمی و یا موقت بایستی از نظر موارد زیر کنترل و مراقبت های لازم صورت پذیرد.

۱- بایستی محموله ها از نظر بسته بندی، بازدید ظاهری شوند و با بارنامه ها مطابقت داده شوند، در صورت مشاهده آسیب دیدگی محموله بایستی بسته بندی باز شود، و وسایلی از نظر آسیب دیدگی، شکستگی و زنگ زدگی و نشتی روغن مورد کنترل قرار گیرد. و در صورت وجود صدمه بایستی تعمیرات لازم صورت پذیرفته و در صورت عدم امکان تعمیر، موضوع به مسئولان مربوطه جهت جای گزینی وسایل معیوب گزارش گردد.

۲- فشار گاز داخل تانک ترانسفورماتور با توجه به درجه حرارت و ارتفاع محیط بایستی کنترل شود و با مقدار تعیین شده توسط سازنده مقایسه گردد.

جدول شماره ۱ نشاندهنده تغییرات فشار اتمسفر نسبت به ارتفاع محیط و شکل شماره ۱ نشاندهنده تغییرات فشار گاز یک ترانسفورماتور نسبت به درجه حرارت در دو ارتفاع ۰ و ۱۸۰۰ متر می باشد. همانگونه که مشاهده می شود. اختلاف فشار در ارتفاع مذکور تقریباً ۲۰% می باشد. در موقع قرائت اضافه فشار نسبت به محیط بایستی دو پارامتر ارتفاع و درجه حرارت در نظر گرفته شود ، بهر حال در صورتیکه فشار گاز داخل تانک ترانسفورماتور نسبت به محیط مثبت باشد، نشاندهنده عدم جذب رطوبت توسط سیم پیچ ها و قسمتهای داخلی، ترانسفورماتور می باشد. در صورت صفر و یا منفی بودن فشار گاز داخل تانک، ممکن است که رطوبت جذب عایق شده باشد و در این صورت بایستی مقدار رطوبت جذب شده در عایق ترانسفورماتور اندازه گیری شود، مقدار رطوبت می تواند، با دستگاه اندازه گیری نقطه —————–   . Dew Point   measurement equipment  و یا رطوبت سنج Moisture content meter   اندازه گیری شود. مقدار رطوبت جذب شده، نبایستی از حد بحرانی تعیین شده، وسط سازنده تجاوز نماید.

۳- معمولاً بر روی تانک ترانسفورماتورهای بزرگ دستگاه ثبات ضربه بمنظور اندازه گیری مقدار دامنه ضربات وارد در حین بارگیری حمل و نقل و تخلیه نصب شد است. لذا بایستی ثبات ضربه بازدید و مقادیر ضربه ثبت شده، مورد بررسی و مقایسه با مقادیر مجاز قرار گیرد. در صورت تجاوز مقادیر ضربه از حدود تعیین شده توسط سازنده ( معمولا ً ۳G ) بایستی از قسمتهای داخلی ترانسفور ماتور بازدید بعمل آمد.  و در صورت لزوم تستهایی نیز انجام گردد.

در موقع بازدید داخلی، از تانک ترانسفورماتور بایستی به نکات زیر توجه شود.

– گاز نیتروژن موجود در داخل ترانسفورماتور بایستی مکیده شده و بوسیله دستگاه های سازنده هوای خشک مناسب Dry Air Generator   هوای خشک به تانک تزریق گردد، بطوریکه حداقل اکسیژن داخل تانک بیشتر از ۱۸% باشد در حین بازدید بطور مداوم هوای خشک بداخل ترانسفورماتور دمیده شود تا از نفوذ رطوبت بداخل ترانسفورماتور جلوگیری گردد. مقدار هوای دمیده شده بایستی ۱۰ متر مکعب برای هر نفر باشد.

– کمترین تعداد دریچه های باز دید در هر زمان باز شود. (Manhole / Hand hole )

– دریچه های بازدید باز شده بوسیله ورق های نایلون مناسب پوشیده شود و حداقل یک نفر از پشت نایلون تعبیه شده، مراقب بازدید کننده داخل تانک باشد.

– مدت زمان بازدید، بایستی به حداقل ممکنه کاهش یابد. و در صورت طول کشیدن بیش از یک ساعت، بایستی بعد از بازدید، مقدار رطوبت ترانسفورماتور کنترل شود تا اطمینان حاصل شود که تا این مقدار از مقدار بحرانی تجاوز نکرده است.

– ابزار کار و وسایل موردنیاز افرادی که وارد، تانک می شوند. و یا در موقع باز بودن دریچه تعبیه شده روی در پوش به بالای ترانسفورماتور می روند بایستی حداقل بوده و به لباس کار محکم شده باشد، بطوریکه امکان جا گذاشتن و یا افتادن ابزار کار و اشیاء بداخل تانک وجود نداشته باشد. جیب های لباس افرادی که وارد تانک می شوند نیز بمنظور فوق بایستی خالی باشد.

– چراغ مورد استفاده برای بازدید کننده ، بایستی نوعی باشد که در صورت شکسته شدن در داخل ترانسفورماتور ، قطعات و شیشه آن در داخل تانک باقی نماند.

آماده نمودن تانک ترانسفورماتور برای روغن زدن موقت:

برای انبار نمودن طولانی یک ترانسفورماتور، بایستی حداقل قسمتهای اکتیو ترانسفورماتور در روغن غوطه ور شوند، لذا بایستی تانک ترانسفورماتور پر روغن شده باشد و بعلت تغییر حجم روغن در اثر تغییر درجه حرارت محیط کنسرواتور نیز به تانک ترانسفورماتور ارتباط داده شود. برای این منظور بایستی کارهای زیر صورت پذیرد.

۱- وسایل زیر بایستی از بسته بندی های مربوطه خارج شوند:

– کنسرواتور تانک اصلی

– کنسرواتور تپ چنجر در صورت مجزا محل شدن

– وسایل مربوط به نفس کش تانک اصلی    Dehydrating Brcather

– وسایل مربوط به نفس کش تپ چنجر

– سیلیکاژل

۲- سیلیکاژل و روغن مربوطه بر طبق دستورالعمل سازنده به داخل نفس کش ها ریخته می شود.

۳- در صورتی که به پایه کنسرواتور ( نگهدارنده ) دسترسی باشد، این پایه نصب و کنسرواتور بر روی آن مستقر گردد. و در صورتی که پایه کنسرواتور در دسترس نباشد، مطابق با شکل شماره ۲، کنسرواتور بر روی قسمت بالایی ترانسفورماتور و روی الوار تراورس و یا ستون آهنی مستقر بوسیله سیم نگهدارنده مهار و محکم گردد تا از حرکت و افتادن احتمالی کنسرواتور جلوگیری شود. کنسرواتور تپ خچر نیز مشابه با کنسرواتور تانک اصلی روی پایه نگهدارنده و یا بر روی الوار تراورس و در محل مناسب و نزدیک به کنسرواتور تانک اصلی استقرار و مهار و محکم گردد.

۴- کنسرواتور تانک اصلی بوسیله لوله فولادی و یا لوله مقاوم در مقابل روغن به تانک اصلی ، همچنین کنسرواتیو تپ چنجر به محفظه چنجر ارتباط داده شوند. لوله های ارتباط داده  شوند. لوله های ارتباطی باید تمیز و خشک باشند.

رعایت نکات ایمنی برای روغن زدن موقت:

علاوه بر رعایت نکات ذکر شده بایستی ترانسفورماتور، دستگاه تصفیه روغن و دستگاه پمپ خلاء و مخزن ذخیره بطور مناسب زمین گردند.

آماده نمودن روغن

در صورتیکه روغن در شبکه حمل شده باشد، بایستی تعداد بشکه مورد نیاز برای تانک اصلی، کنسرواتورها و محفظه تپ چنجر به کارگاه حمل و نزدیک ترانسفورماتور انبار گردد.

قبل از استفاده از روغن، بایستی از وضعیت ظاهری شبکه بازدید بعمل آید و از عدم جذب رطوبت و آلوده شدن روغن اطمینان حاصل نمود، از بشکه های روغن نمونه برداری و نمونه ها مورد آزمایش دی  الکتریک ( تست عایقی روغن ) بایستی قرار گیرند. در صورتیکه تعداد بشکه ها زیاد و وضعیت ظاهری بشکه ها مناسب باشند، نمونه برداری می تواند، فقط از تعداد محدودی از بشکه ها ( بطور مثال ده درصد از بشکه ها ) انجام شود.

حداقل مقادیر شکست الکتریکی روغن بشکه ها قبل از تصفیه بایستی با جدول زیر باشد.

ردیف

روش تست

حداقل ولتاژ شکست

۱

استاندارد IEC  ۱۵۹

۳۰ کیلوولت برای ۲٫۵ میلیمتر فاصله

۲

استاندارد ASTM – D877

۳۰ کیلوولت برای ۱٫۵ اینچ فاصله

روغن های حمل شده در بشکه بایستی در یک مخزن ذخیره با حجم و مشخصات مناسب و مجهز به نفس کش و کاملا تمیز و عاری از زنگ زدگی پس از عبور از فیلتر و یا دستگاه تصفیه روغن تخلیه گردند.

در صورتیکه مخزن ذخیره با حجم مناسب قابل دسترس نباشد، می توان روغن زدن ترانسفورماتور و پر نمودن مخزن بطور همزمان با استفاده از دو دستگاه تصفیه روغن صورت پذیرد و یا اینکه روغن زدن ترانسفورماتور در چند مرحله انجام گردد.

روش های روغن زدن به تانک اصلی ترانسفورماتور

روغن زدن به تانک اصلی ترانسفورماتور ممکن است به دو روش زیر صورت پذیرد.

الف ) روش اول : روغن زدن در فشار اتمسفر

این روش برای ترانسفورماتورهایی که تحمل خلاء کامل را ندارند مورد استفاده قرار می گیرد. مراحل انجام کار به شرح زیر است.

– ابتدا دستگاه تصفیه روغن مناسب و مخزن ذخیره روغن بایستی در محل مورد نظر استقرار یابند و لوله های ارتباطی روغن تمیز و خشک مطابق با شکل شماره ۳ به ترانسفورماتور اتصال یابند.

– فشار گاز داخل ترانسفورماتور هایی نسبت به محیط قبلی از روغن بایستی تثبیت نگهداشته شود.

– دستگاه تصفیه روغن شروع به کار کرد تا روغن از طریق این دستگاه به ترانسفورماتور تزریق گردد. و بلافاصله پس از شروع روغن زدن، شیر تخلیه ( تزریق ) گاز بار شود و حین روغن زدن باز نگهداشته شود.

– اگر تزریق روغن در حین کار متوقف شود، شیر تخلیه گاز نیز بایستی همزمان بسته شود.

– سطح روغن بطور متناوب کنترل گردد و ترانسفورماتور تا سطح مشخص شده در کنسرواتور با توجه به درجه حرارت، روغن زده شود.

– پس از اتمام روغن زدن، مخزن ذخیره از مدار گردش روغن حذف و مطابق با شکل شماره ۴ گردش روغن از طریق دستگاه تصفیه روغن شروع شود. درجه حرارت روغن در حین گردش بایستی بین ۵۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد و یا بدنه خارجی ترانسفورماتور بیشتر از ۴۰ درجه سانتی گراد باشد گردش روغن از طریق دستگاه تصفیه روغن بایستی تا زمانیکه حداقل دوبار کلیه روغنهای ترانسفورماتور از دستگاه تصفیه روغن بگذرند ادامه یابد.

– پس از اتمام روغن زدن و گردش روغن، از روغن داخل تانک ترانسفورماتور نمونه برداری شود و تست دی  الکتریک مطابق با استاندارد مربوطه صورت پذیرد. تحمل دی الکتریک روغن بایستی بیشتر از حد تعیین شده توسط سازنده باشد و بهر حال این مقدار باید بیشتر از ۵۰kv   برای ۲٫۵ میلیمتر فاصله به روش مندرج در استاندارد IEC 156  باشد.

ب ) روش دوم : روغن زدن تحت شرایط خلاء

روش اول برای ترانسفورماتورهای با قدرت و ولتاژ پایین بوده ولی برای ترانسفورماتورهای متوسط و بزرگ که معمولا ولتاژ نامی آن ۲۳۰ کیلو ولت و یا بیشتر می باشند از روش روغن زدن تحت شرایط خلاء استفاده می شود. بطور کلی این روش در صورتیکه ترانسفورماتور تحمل شرایط خلاء راداشته باشد. امکان پذیر است. در بعضی از ترانسفورماتورها فقط تانک اصلی تحمل خلاء را داشته و دیگر قسمتها تحمل خلاء راندارند. که در این صورت روغن زدن تحت شرایط خلاء فقط برای تانک اصلی امکان پذیر  است و در این حالت در موقع روغن زدن بایستی شیر ارتباطی کنسرواتور به تانک اصلی بسته باشد و پس از روغن زدن تحت خلاء تانک اصلی کنسرواتور تحت فشار اتمسفر روغن زده می شود.

مراحل انجام روغن زدن تحت شرایط خلاء به شرح زیر می باشد.

– ابتدا دستگاه تصفیه روغن مناسب، مخزن ذخیره روغن و پمپ خلاء درمحلهای مورد نظر استقرار یابند، دستگاه پمپ خلاء بایستی تا حد امکان به ترانسفورماتور نزدیک باشد.

– با استفاده از لوله های ارتباطی روغن تمیز و خشک و لوله مربوط به پمپ خلاء، در محلهای موردنظر استقرار یابند، دستگاه پمپ خلاء بایستی تا حد امکان به ترانسفورماتور نزدیک باشد.

– با استفاده از لوله های ارتباطی روغن تمیز و خشک و لوله مربوط به پمپ خلاء، دستگاه تصفیه روغن به مخزن ذخیره روغن و ترانسفورماتور و نیز دستگاه پمپ خلاء به ترانسفورماتور اتصال داده شوند. روش اتصال بستگی به نوع کنسرواتور از نظر تحمل خلاء و مجهز بودن به کیسه هوایی و همچنین به وجود تپ چنجر قابل عمل زیر بار دارد. شکلهای شماره ۵ الی ۸ حالات مختلف ارتباطات و اتصالات را نشان می دهد.

– در صورتیکه کنسرواتور تحمل خلاء را داشته باشد. از نشاندهنده سطح روغن کنسرواتور برای کنترل سطح روغن استفاده می شود. و در صورتیکه کنسرواتور تحمل خلاء را نداشته باشد بایستی در موقع روغن زدن به تانک اصلی، ارتباط بین کنسرواتور و تانک اصلی، شیر کنسرواتور قطع گردد و از یک لوله شفاف ضد خلاء با حداقل ضخامت دیواره ۵ میلیمتر برای چک کردن سطح روغن تانک اصلی که بطور عمودی روی بدنه ترانسفورماتور به شیرهای بالاو پایین روغن به تانک اصلی وصل می شود، استفاده نمود.

– کلیه شیرهای مربوط به روغن زدن ترانسفورماتور در حالت بسته بایستی باقی بماند و شیرهای مربوط به ایجاد خلاء تانک اصلی و در صورت لزوم کنسرواتور و در صورت وجود تپ چنجر بطور کامل باز نگهداشته شوند.

– پمپ خلاء راه اندازی شود  و با استفاده از نشاندهنده خلاء مناسب تعداد خلاء بطور متناوب قرائت گردد.

– پس از رسیدن به خلاء کمتر از ۱۰ تور ( ۱۰ TORR ) دستگاه تصفیه روغن راه اندازی شود و شیرهای مربوط به سیر روغن زدن باز نگه داشته شوند و به ترانسفورماتور روغن زده شود. در حین روغن زدن دستگاه پمپ خلاء نیز بایستی کار نماید. در این حالت لازم به توضیح است که قبلی از روغن زدن نهایی بایستی ترانسفورماتور در شرایط خلاء برای مدت معینی نگه داشته شود. ولیکن این عمل برای روغن زدن موقت بمنظور انبار کردن طولانی ضرورتی ندارد. همچنین مقدار خلاء در موقع روغن زدن نهایی معمولا در حدود یک تور است

– در صورتیکه کنسرواتور تحت خلاء قرار نگرفته باشد بایستی عملیات روغن زدن تا حد ۱۰ سانتیمتر زیر در پوش تانک اصلی تحت خلاء صورت پذیرفته و سپس روغن زدن متوقف و پمپ  خلاء قطع و شیر مربوطه بسته شود. و روغن زدن تا زیر در پوش ادامه یابد و پس از آن شیر کنسرواتور باز شده و تحت فشار اتمسفر روغن زدن تا سطح مورد نظر ادامه یابد.

– در صورتیکه کنسرواتور نیز تحمل خلاء داشته باشد، روغن زدن تحت خلاء تا سطح موردنظر در کنسرواتور ادامه یابد و سپس بطور همزمان پمپ خلاء و دستگاه تصفیه روغن قطع و شیرهای مربوطه بسته شود و کنسرواتور از طریق نفس کش تحت فشار اتمسفر قرار گیرد. در کنسرواتورهای مجهز به کیسه هوایی روغن زدن تا سطح پایین ( حدود ۲۰ درصد از درجات سطح روغن ) کنسرواتور ادامه یابد و سپس بطور همزمان پمپ خلاء و دستگاه تصفیه روغن قطع و شیرهای مربوطه بسته شود و اجازه داده شود تا بتدریج هوا وارد کیسه هوایی گردد. در این موقع ممکن استف سطح روغن پایین بیاید، لذا بایستی مجدداً با باز کردن شیر مربوط به روغن زدن و راه اندازی دستگاه تصفیه روغن سطح روغن در کنسرواتور بحد مورد نظر برسد.

روغن زدن به محفظه تپ چنجر، قابل عمل زیر بار:

– برای روغن زدن به محفظه چنجر، ابتدا مطابق شکل شماره ۹ دستگاه تصفیه روغن و مخزن ذخیره به محفظه تپ چنجر وصل گردد و سپس با باز کردن شیر مربوطه و راه اندازی دستگاه تصفیه روغن تحت فشار اتمسفر به محفظه تپ چنجر روغن زده شو.

– روغن زدن به محفظه تپ چنجر تا حدود ۲۰ درصداز حجم کنسرواتور ادامه یابد و سپس دستگاه نفس کش به کنسرواتور تپ چنجر ارتباط داده شود.

تست روغن ترانسفورماتور

– بعداز اتمام روغن زدن، از روغن تانک اصلی و تپ چنجر نمونه برداری شود و مورد آزمایش دی الکتریک قرار گیرد، مقادیر شکست الکتریکی روغن بایستی بیشتر از مقادیر مشخص شده توسط سازنده باشد.

بهر حال این مقدار نبایستی از ۵۰ کیلو ولت برای ۲٫۵ میلیمتر فاصله در شرایط تست مطابق استاندارد IEC 165   کمتر باشد

انبار قطعات و متعلقات ترانسفورماتور :

بطور کلی توصیه شود که کلیه متعلقات و قطعاتی که بر روی ترانسفورماتور نصب نشده، در صورت امکان در محل انبار سر پوشیده و خشک و تمیز نگهداری شوند. در صورتیکه انبار سرپوشیده مناسب موجود نباشد. تحت شرایطی می توان بعضی از متعلقات و قطعات را در محیط آزاد نگهداری نمود. در هر حال تجهیزات و متعلقات بایستی مستقیماً روی زمین قرار داده نشوند و بین زمین و تجهیزات با استفاده از چوب تراورس و پاستون آهنی فاصله مناسب بین ۸ تا ۲۰ سانتی متر بوجود آورد.

شرایط زیر باید در مورد نگهداری متعلقات و قطعات رعایت گردند.

بوشینگ ها :

در صورت انبار نمودن بوشینگ ها در هوای آزاد بایستی بوشینگ ها در جعبه های مربوط به حمل و نقل نگهداری شوند و جعبه های سالم و عاری از آسیب دیدگی باشند. محل مورد نظر بایستی صاف و خشک باشد و زیر و اطراف جعبه با نایلون مناسب و یا در صورت امکان با پارچه برزنت پوشیده شود. جعبه ها مستقیماً روی زمین گذاشته نشوند و بین زمین و جعبه فاصله مناسب ذکر شده در بالا رعایت شود.

فاصله مناسب که رعایت شد، قسمت بالایی بوشینگ ها بایستی نسبت به قسمت پایینی آن بازاویه مشخص شده توسط سازنده بالاتر نگهداشته شود. لازم به ذکر است که در بعضی مواقع زاویه مذکور برای استقرار بوشینگ در داخل جعبه در نظر گرفته شده است. در این صورت جعبه می تواند بصورت افقی انبار گردد ( شکل ۱۰ )

تابلو کنترل سیستم خنک کننده و تابلو مکانیزم تپ چنجر:

اگر این تابلوها جدا از تانک اصلی ترانسفورماتور حمل گردیده باشند بایستی بسته بندی آن باز و در محل انبار سرپوشیده خشک و تمیز بطور مناسب استقرار یابند و با پوشش مناسب پوشانده شوند.

در صورتیکه انبار سرپوشیده فاقد سیستم گرمایش و سرمایش باشد، بایستی هیتر برقی موجود در تابلوها بمنظور کنترل درجه حرارت داخل تابلو در مدار قرار گیرد.

رادیاتورها

رادیاتورها معمولا در موقع حمل از گاز نیتروژن و یا هوای خشک پر می شوند و نسبت به اتمسفر دارای فشار مثبت می باشند. با استفاده از در پوش مناسب از نفوذ هوا به داخل رادیاتور جلوگیری می شود. نگهداری رادیاتور ها در محل مناسب سرپوشیده و خشک و تمیز ترجیح داده می شود و در صورت انبار شدن در محل سرپوشیده، وضعیت مناسب رادیاتورها از نظر عدم آسیب دیدگی بایستی کنترل شود و اگر در فضای آزاد نگه داری می گردد بایستی در محل مناسب که دارای زهکشی آب باران مناسب باشد و با قرار دادن برزنت در زیر و اطراف بسته بندی رادیاتورها نگهداری گردند.

بشکه های روغن

بشکه های روغن ترانسفورماتور نیز بهتر است در محل سرپوشیده انبار گردد و در صورت انبار کردن در فضای آزاد بایستی در محلی که صاف، خشک، تمیز و دارای زیر سازی مناسب باشد. بین بشکه ها و زمین بایستی پایه نگهدارنده مناسب از نظر نوع، الوار چوب و یا ستون آهنی قرار داده شود. بشکه ها یا از طرف بدنه جانبی، استوانه بطریقی که دو در پوش تخلیه روغن در یک خط افقی قرار گیرند، استقرار یابند و یا بطریقی انبار گردند که امکان جذب رطوبت در اثر شل شدن در پوش ها وجود نداشته باشد. ترتیب چیدن بایستی بنحوی باشد که امکان بازدید از کلیه بشکه به آسانی میسر گردد پوشش بشکه ها بوسیله نایلون مناسب و یا برزنت بمنظور جلوگیری از نفوذ رطوبت خصوصاً درحالت انبار بطور عمودی الزامی است.

متعلقات ترانسفورماتور :

متعلقات ترانسفورماتور نظیر رله ………………  ، رله تپ چنجر ، پمپ ها، فن ها ، نشاندهنده های درجه حرارت وسایل حفاظت در مقابل اضافه فشار Pressure Relief Device  وسایل سیستم اطفاء حریق ( شامل سنسورها، …………………. ، تابلوهای کنترل و لوله ها ) لوله های ارتباطی روغن، پایه های بوشینگ ها Bushing Pocket   و تابلوهای مشخصات Name Plate   بایستی در محل انبار سرپوشیده خشک و تمیز نگهداری شوند.

پایه های نگهدارنده :

پایه های نگهدارنده رادیاتورها و کنسرواتور می تواند در فضای آزاد و یا محلی سرپوشیده نگهداری شود، درصورت نگهداری در فضای آزاد بایستی محل انبار صاف، خشک و زیر سازی مناسب داشته باشد بین زمین و پایه های نگهدارنده بمنظور جلوگیری از تماس مستقیم با زمین و عدم جذب رطوبت بایستی الوار چوب مناسب و یا تیر آهن قرار داد.

مراقبت و بازدید ترانسفورماتور در دوران نگهداری در انبار

قبل از روغن زدن موقت ترانسفورماتور برای نگهداری در انبار بمدت طولانی ، بایستی هر چند روز یکبار فشار گاز داخل تانک ترانسفورماتور بمنظور اطمینان از مثبت بودن آن کنترل شود. پس از روغن زدن موقت ترانسفورماتور، در دوران انبار نمودن ترانسفورماتور بایستی از وضعیت ترانسفورماتور و متعلقات آن بطور دوره ای بازدید بعمل آید و حداقل ازنظر موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد.

۱- بطور متناوب از ترانسفورماتور و متعلقات نصب شده بازدید ظاهری بعمل آید و در صورت مشاهده زنگ زدگی بر روی بدنه ترانسفورماتور و پایه های نگهدارنده بایستی محل های زنگ زدگی با رنگ ضد زنگ، رنگ شوند.

۲- درصورت مشاهده آسیب دیدگی و یا علائم خوردگی ( زنگ زدگی ) بر روی بسته ها ، محمولات داخل بسته ها باز و مورد بازدید قرار گیرند و درصورت لزوم تعمیر و درمحل سرپوشیده انبار گردند.

۳- در دوران انبار بایستی بطور متناوب ، تانک ترانسفورماتور از نظر نشتی روغن و سطح روغن کنسرواتور نیز کنترل گردد.

۴- تجهیزات و متعلقات انبار شده ترانسفورماتور بطور متناوب مورد بازدید ظاهری قرار گیرند و وضعیت هیتر داخل تابلوهای کنترل سیستم خنک کننده و تپ چنجر نیز کنترل گردد.

۵- از کلیه بشکه ها روغن بازدید بعمل آید و روغن بشکه هایی که دارای نشتی می باشند در یک مخزن ذخیره تخلیه و درمحل مناسبت انبار گردند. در پوش بشکه ها ممکن است در اثر تغییر درجه حرارت شل شده باشند. لذا کلیه در پوش ها کنترل و در صورت لزوم محکم گردند.

 درجه حرارت فشار گاز نیتروژن در ارتفاع صفر برابر ۰٫۱۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع در ۱۵ درجه سانتی گراد

یک بار = ۵ ۱۰ پاسکال = ۷۵۰ تور = ۱۴٫۵ پی . اس . آی

یک بار =  ۵ ۱۰ نیوتن بر متر مربع  = ۰٫۹۸۱ کیلوگرم بر سانتی متر مربع

یک تور = ۱٫۳ میلی بار = ۰٫۱۳ کیلو پاسکال

یک کیلو پاسکال = ۱۰ میلی بار = ۷٫۵ تور

ارتفاع از سطح دریا

فشار هوا

به متر

میلی بار

کیلو پاسکال

میلی متر جیوه

کیلوگرم بر سانتی متر مربع

۰

۱۰۱۳٫۳

۱۰۱٫۳

۷۶۰٫۰

۱٫۰۳۲

۲۰۰

۹۸۹٫۵

۹۸٫۹

۷۴۲٫۱

۱٫۰۰۸

۴۰۰

۹۶۶٫۱

۹۶٫۶

۷۲۴٫۶

۰٫۹۸۴

۶۰۰

۹۴۳٫۲

۹۴٫۳

۷۰۷٫۴

۰٫۹۶۱

۸۰۰

۹۲۰٫۸

۹۲٫۰

۶۹۰٫۹

۰٫۹۳۸

۱۰۰۰

۸۹۸٫۷

۸۹٫۸

۶۷۴٫۰

۰٫۹۱۵

۱۲۰۰

۸۷۷٫۲

۸۷٫۷

۶۵۷٫۹

۰٫۸۷۲

۱۴۰۰

۸۵۶٫۰

۸۵٫۵

۶۴۲٫۰

۰٫۸۵۱

۱۶۰۰

۸۳۵٫۲

۸۳٫۵

۶۲۶٫۴

۰٫۸۳۰

۱۸۰۰

۸۱۴٫۹

۸۱٫۴

۶۱۱٫۲

۰٫۸۱۰

۲۰۰۰

۷۹۵٫۰

۷۸٫۴

۵۹۶٫۲

۰٫۷۹۰

۲۲۰۰

۷۷۵٫۴

۷۷٫۵

۵۸۱٫۵

۰٫۷۷۰

۲۴۰۰

۷۵۶٫۳

۷۵٫۶

۵۶۷٫۲

۰٫۷۵۱

۲۶۰۰

۷۳۷٫۵

۷۳٫۷

۵۵۳٫۱

۰٫۷۳۲

۲۸۰۰

۷۱۹٫۱

۷۱٫۸

۵۳۹٫۳

۰٫۷۱۴

۳۰۰۰

۷۰۱٫۱

۷۰٫۰

۵۲۵٫۸

۰٫۷۰۱

۳۲۰۰

۶۸۳٫۴

۶۸٫۳

۵۱۲٫۵

۰٫۶۹۶

برگرفته از  وبلاگ وب نوشته های جلادین صدری

6 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید