علل وعوامل مختلفی می توانند ترانسفورماتور های قدرت را تهدید

علل وعوامل مختلفی می توانند ترانسفورماتور های قدرت را تهدید کرده ودرنتیجه باعث سوختن آنها شوند .از جمله این عوامل می توان به عوامل داخلی وخارجی وغیر الکتریکی وعامل بهره برداری اشاره کرد .

در بحث عیوب داخلی ؛عیوب الکتریکی وعیوب حرارتی که باعث تخلیه جزئی وکرونا خواهد شد. همچنین عیوب ایزولاسیون داخلی ناشی از عیوب با عوامل قبل از قوس به صورت تخلیه‌ جزئی ویا قطع هادیهای وعیوب در سیم پیچها وعیوب در ایزولاسیون خارجی ترانسفورماتور که شامل قوس به شاخکهای برق گیر بوشینگها وعیوبی همچون عیب در دستگاه تپ چنجر وکاهش سطح روغن ، عیب درتابلو کنترل و… نام برد . ادامه ی مطلب