ساختار بوشینگ ها و مانیتورینگ آنها

ساختار بوشینگ ها و مانیتورینگ آنها

اصولا بوشینگها به صورت های مختلف ساخته می شود، نوع اول بسیار قدیمی وبصورت خمره ای ساخته می شد  بدین صورت که مقره ای بزرگ وتوخالی  که درعرض بزرگ بوده، سیم  یا لید خروجی از سیم پیچ ها پس از عبور  از بام ترانس وبه کمک یک آداپتور فلزی  که مقره خمره ای روی آن نصب می گردد . از درون این مقره عبور نموده وازنوک آن خارج می شود در بالای مقره  به وسیله پیچ واتصالات مسی  روی لید استفاده شده واز یک حوزینگ مسی واورینگ ،چفت وبست گردیده بطوریکه  روغن ترانسفورماتور  وروغن داخل مقره با هم در ارتباط می باشند این نوع بوشینگ ها از رده خارج بوده  ودیگر تولید نمی شود وفاقد تست خازنی بوده اند

 

ادامه ی مطلب

انواع بوشینگ ها

انواع بوشینگ ها

بوشینگها

بوشینگهای هوایی از متداولترین وسایل ارتباط ترمینالهای داخلی ترانسفورماتور به خارج ودر هوای آزاد می باشند .این نوع بوشینگها بطور ساده ازیک استوانه عایق تشکیل شده که به یک سر آن فلنجی جهت اتصال ومحکم کردن آن به ترانسفورماتور تعبیه شده است .وهادی متصل شده به ترمینال داخلی ترانسفورماتور از داخل ‌آن عبور شود وبه سر دیگر استوانه عایق محکم می گردد.

ادامه ی مطلب