نظامنامه بهره برداری، نگهداری و تست و راه اندازی ترانسفورماتورهای قدرت

اگرچه کتب، مقالات و استانداردهای متعددی در زمینه تعمیر، نگهداری و بهرهبرداری ترانسفورماتورهای قدرت وجود دارد اما تنوع، گستردگی مطالب و عدم دسترسی همگانی به چنین مراجعی همواره یکی از موانع اصلی در افزایش سطح دانش عمومی و بهرهبرداری مطلوب و بهینه در این زمینه بوده است. از این رو شرکت مدیریت شبکه برق ایران در راستای وظایف سازمانی خود مصمم گردید تا جهت ایجاد وحدت رویه در این زمینه به کمک اساتید و کارشناسان خبره صنعت برق، سندی را جهت رفع کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد تهیه نماید.

به همین منظور و با توجه به استقبال گسترده و اشتیاق همکاران در سطح شرکتهای برق منطقه ای، تهیه دستورالعمل جامعی در سال ۹۷ در دستور کار شرکت مدیریت شبکه برق ایران قرار گرفت. برای دستیابی به این هدف پروژهای تحقیقاتی تعریف گردید و مطالعات لازم و آمادهسازی پیشنویس سند توسط جمعی از اساتید محترم دانشگاه تهران صورت گرفت. پس از آماده سازی سند، نقطه نظرات شرکتهای برق منطقهای و جمعی از کارشناسان خبره اخذ شد و سپس با برگزاری بیش از سی جلسه کاری در محل این شرکت برگزار گردید کلیه نقطه نظرات، مورد بررسی قرار گرفته و پس از انجام اصلاحات لازم، سند حاضر آماده گردید.

در راستای نیل به اهداف پایداری شبکه اصلی برق کشور، اجرای کامل مفاد نظامنامه نگهداری، تست وراه اندازی ترانسفورماتورهای قدرت توسط کلیه شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای ذیربط مورد تأکید وانتظار میباشد. شرکت مدیریت شبکه برق ایران از همه اساتید و کارشناسانی که با در اختیار قرار دادن دانش فنی و وقت گرانبهای خود در تهیه، نگارش، تدوین، بازنگری و تایید این سند همکاری نموده اند تشکر وقدردانی نموده و امیدوار است پس از انتشار ویرایش اول این سند، جهت تکمیل و بهروزآوری آن در ویرایشهای بعدی از نقطه نظرات ارزشمند متخصصین صنعت برق کشور بیش از پیش بهره مند گردد.

سایت تخصصی برق به منظور دسترسی کلیه متخصصین ترانسفورماتور به مطالب ارزشمند نظام نامه  مذکوراقدام نموده انشالله که مورد استفاده لازم قرار گیرد.

دانلود نظامنامه ترانسفورماتور

دیدگاهتان را بنویسید